SPRENDIMAS<Atgal<   sprendimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

2017 m. spalio 18 d. Nr. 844
Vilnius


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu ir atsižvelgdama į Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. TS-267 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Perduoti Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu viešosios įstaigos Kauno kolegijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, esantį Kauno rajono savivaldybėje, Alšėnų seniūnijoje, Mastaičių kaime, Mokslo g. 2:
1.1. pastatą – baseiną (unikalus numeris – 5299-1030-4013, bendras plotas – 3235,96 kv. metro, likutinė vertė 2017 m. rugpjūčio 31 d. – 685344,79 euro (šeši šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt keturi eurai septyniasdešimt devyni centai);
1.2. kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius (kiemo aikštelė b1, b2, b3, unikalus numeris – 5299-1030-4024, likutinė vertė 2017 m. rugpjūčio 31 d. – 105,94 euro (vienas šimtas penki eurai devyniasdešimt keturi centai).
2. Įgalioti viešąją įstaigą Kauno kolegiją pasirašyti 1 punkte nurodyto nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktą.